ఒక జ్యోతి కథ – గడకఱ్ఱ గారి స్ఫూర్తి – Part 4

జ్యొతి రూం లొ బెడ్ మీద కుర్చొని అలోచన లొ పడింది.. ‘ఒసె.. రెపు ఆఫిస్ కి వెళుతున్నవా??’ అని అప్పుడె రుం లొ కి వస్తూ అడీగింది కావేరి.. కావేరి పిలిచినది కూడ వినపడ లేదు జ్యొతికి.. ‘ఇది గొ.. నీ కొసం ఎం తెచ్చానొ చూడూ..’ అంటూ ఎగ్సైట్ అవుతూ జ్యొతి పక్కన కూర్చొని జ్యొతి భుజం పట్టుకుంది.. ‘ఆ… ఎంటి..’ అంటు ఉలిక్కి పడి..లేచింది జ్యొతి.. ‘ఏ లొకం లో వున్నవే..’ అని తిట్టింది కావేరి.. ‘ఎం లేదు.. నీకు ఆ ముసలావిడ అన్నది గుర్తుందా..’ అని కావెరి అని అడిగింది.. ‘ఏ ముసలావిడా???.. ఓ ఆ ముసలిదా.. ఆ.. ఏ..’ అని అన్నది కావేరి ‘నిజమైన.. స్వచమైన.. కొరిక .. అంటె ఎంటి?? నాదా?? నా మీద వేరె వళ్ళకా??..’ అని మళ్ళి గల్లొ చుస్తూ అన్నది జ్యొతి.. ‘నీకు మడ్డతొ పాటూ.. మగాళకు ఉండె కొంచం పైత్యం కూడ వచ్చిందే..’ అని కొంచం చికాకుగా అన్నది కవేరి.. ‘అబ్బ.. ఆ మడ్డ తెచ్చిన తిప్పలే ఇవి.. చెప్పవే..’ అన్నది జ్యొతి ‘అవును.. ఆ ముసలిది.. నీ మీద నిజమైన కొరిక.. అన్నది..’ అని జావబు ఇచ్చింది కావేరి ‘అంటె.. నన్ను నిజం గా ఎవరన్న ప్రెమ తొ కోరుకుంటె.. నా ఈ మొడ్ పొతుందా?? ..’ అని ఆసగా అడీగింది జ్యొతి ‘అంటె.. నాది నిజమైన ప్రెమ కాద నీ మీద???.. నన్ను పిచ్చి పిచ్చి గా దెంగ లేదా నువ్వు.. మరి నీ ‘నా’ మొడ్డ ఇంకా వున్నదే???.. అయినా అదేదొ చిల్లర కి ఆస పడీ ఏవేవొ వాగింది.. నువ్వు అది పట్టు కొని… ’ అన్నది కావేరి.. ‘అందుకుకాదు.. మనకే.. నాకే.. ఎందుకు చెప్పలి.. అది కూడ అంతా తెలిసిన దానిలా చెప్పింది..’ అన్నది జ్యొతి ‘అవును.. అవునులే.. నీ కొసం నేను ఇంత కష్ట పడూతుంటె.. నాది నిజమైన కొరిక కదంటావా…’ అని అలిగినట్టు అన్నది కావేరి..

‘ఇప్పుడూ .. నిన్ను ఎం అన్నౌ నేను..’ అని తెలియనట్టు అన్నది జ్యొతి ‘మరి.. ఆ ముసలావిడ మాటలే నమ్ముదం కొద్ది సేపు.. మరి నా సర్వస్వం.. నీ ఇచ్చి.. నీ తొ నా పూకు, నా నోరు.. కుదిరితె ఇప్పుడూ నా గుద్ద.. దెంగిచ్చుకుంటే.. నా ప్రెమ నిజమైనది కాదు అన్నటె గా..’ అని ఆవేసం గా అన్నదికావేరి.. ‘నా ఉద్దెసం అది కాదే కావేరి.. నువ్వు నా నిజమైన స్నెహితురాలివి.. మనం కలిసి పెరిగాం.. నువ్వు నన్ను ఎంతా గా ప్రెమిస్తావొ.. నాకు కూడ నువంటె అంత ప్రెమ వుంది.. కాని.. ‘ అని మళ్ళీ ఆగి పొయింది జ్యొతి.. ‘ఆ.. కని…’ అని ఆరాతిస్తునట్టు అన్నది కావేరి.. ‘ఆ ఎం లేదు లె.. వదిలే..’ అన్నది తప్పించుకుంటు జ్యొతి.. ‘చెప్పవే.. మొహమాటం ఎందుకు??…’ అని నిల తీసింది కావేరి ‘అది కాదె.

. నేను అనుకొవటం.. నన్ను ప్రెమిస్తున్న.. పవన్ గురించి.. తన తొ…’ అని సందేహం గా అడిగింది జ్యొతి.. కావేరి కూడ ఆలోచనలొ పడింది… ‘మరీ.. పవన్ తొ కూడ .. అయిన వాడితొ ఎం ఎలా చెస్తావే..’ అని అనుమానంగా.. చిలిపి నవ్వు తొ అడీగింది కావేరి.. ‘అదె నాకు అర్ధం కావటంలేదు.. వాడూ నన్ను దెంగాలి అని.. ఎప్పుడీనుంచొ చుస్తున్నడు.. కాని బయట పడటం లేదు.. నేను ఎం అంటానొ అని.. అసలు విషయం అది కాదు.. వాడూ అసలు ఎలా రెయాక్ట్ అవుతాడొ.. అని..’ అని ఆవేదనతొ అన్నది జ్యొతి.. ‘ఒసె జ్యొతి.. నీన్ను నిజం గా ప్రెమిస్తున్నడూ వాడూ.. అర్ధం చెసుకుంటాడూ..’ అని భరోస ఇస్తునట్టు అన్నది కావేరి.. ‘ఇ టూ హొప్ సో..’ అన్నది కావేరి.. ‘కాక పొతె.. మీరు ఇద్దరు చెసుకుంటుంటె చూడాలి… భలె తమాషాగ వుంటుంది కదు..’ అని ఆటపట్టిస్తునట్టూ అన్నది కావేరి.. ‘ఒసె.. నీకుఅస్సలు సిగ్గు లేదె.. నిన్ను ఇలా కాదు.. పడేసి.. దెంగితె కాని..’ అని తమాషాగ కొడూతునట్టు కావేరి మీదకు దుకింది జ్యొతి.. ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు గిచ్చుకుంటూ.. నలుపుకుంటూ.. నవ్వుకుంటూ.. ‘జ్యొతి.. నువ్వు ఒకటి గమనించావా??..’ ఆన్నది కావేరి.. ‘ఏమిటి.. ‘ అని అడిగింది జ్యొతి వస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటూ.. ‘నువ్వు.. బూతులు.. మాములు గా మట్లాడూతున్నవ్.. అంతకు ముందు ఒక్క బూతు కూడ రాని ఈ నోరు నుంచి.. ఇప్పుడూ.. పచ్చి బూతులు వస్తున్నయి.. ‘ అని జ్యొతి పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది కావేరి..

‘పెద్ద విషయమే కనిపెట్టవు..’ అని సిగ్గుపడుతూ లేచింది జ్యొతి కావేరి పైనుంచి.. ‘ఒసె.. అసలు సంగతి మరిచి పొయాం.. నీ కొసం.. నేను ఎం తీసుకు వచ్చాను చూడూ..’ అని కవేరి కవర్ నుండి తాంగ్స్ తీసి ఇచ్చింది ‘వావ్.. థంక్స్.. అయినా.. నా కోసం ఎందుకు కొన్నవ్..’ అని అడీగింది జ్యొతి.. ‘వేళా పాళా లేకుండా.. లేచి నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది కాదా.. ఇదీ..’ అని కావేరి తన చేయి జ్యొతి తొడల మీద పామూతూ జ్యొతి సుల్ల ని పట్టుకొపొయింది.. ‘కాని ఇది వేసుకొని పాసు పొయాలి అంటే.. కొంత కష్టమే..’అని కావేరి చెయిని తొసేసింది జ్యొతి.. ‘ఎంటి.. మేడం నన్ను కాదు అంటుంది..’ అని మళ్ళి జ్యొతి మీదకు వేళ్ళపొయింది కావేరి.. ‘ఒసె..ఒసె.. ప్లిజ్.. దాన్నీ నిద్ర లేపకె.. నన్ను పడూకొనియదు మళ్ళి..’ అని బతిమిలాడుతూ అన్నదిజ్యొతి.. ‘ఏ.. నేను లేనా..’ అన్నది కావేరి కైపుగా.. ‘నీకు ఇది టైం అన్నవు గా..’ అన్నది.. జ్యొతి ‘నా పూకు కాకపొతె.. నా గుద్ద లేదా.. కాండొంస్ లేవా.. ‘ అని మళ్ళి .. ‘అయ్యొ..
అసలు కాండొంస్ తీసుకొవటం మర్చి పొయా..’ అని అరిచింది కావేరి.. ‘చీ.. అక్కడ.. నేను పెట్టను..’ అని జ్యొతి మొఖం తిప్పుకుంది.. ‘ని మొఖం.. పూకు లొ సుఖం మాత్రమే వుంటుంది.. కాని గుద్ద లొ తీయటి పట్టరాని నొప్పితొ అంతులేని సుఖం కూడ వుంటుంది..’ అని తన బట్టలు విప్పేసి.. జ్యొతి ముందు తన గుద్ద బొక్క చూపిస్తూ వెనక్కి తిరిగి ఒంగుంది కావేరి.. ‘నా వల్ల కాదే.. ప్లిజ్.. ‘ అన్నది జ్యొతి.. ‘ఇలా కాదు.. లేవే.. ‘ అని జ్యొతి ని బలవంతం గా లేపి.. జ్యొతి బట్టలు పీకి పడెసి.. బెడ్ మీదకు తొసేసింది కావేరి.. ఎల్లికలా పడ్డ జ్యొతి.. కావేరి చేతిలొ.. కాదు కాదు.. కావేరి గుద్దలొ ఈ రోజు నా మొడ్డ పని అయిపొయింది అని మనసులొ అనుకుంటూ.. రెచ్చకొడూతున్న కావేరి చేతిలొ కసెక్కి పొతూ.. మత్తుగా చుస్తుండీ పొయింది జ్యొతి.. కవేరి జ్యొతి మీద కు పాకుతూ.. తన మొడ్డను కాపాడూకుంటునట్టు కాళ్ళు ముడుచుకున్న జ్యొతి కాళ్ళను బలం గా విడతీసి.. జ్యొతి మొడ్డను తన పంటి తొ కొరికింది.. ‘అమ్మా… ఒసె.. లంజా.. ఎంటె అలాగ కొరికావు.. ‘ అని తిట్టింది జ్యొతి..

కావేరి వేటకారపు నవ్వు నవ్వి.. తన నాలుక తొ జ్యొతి వట్టలను నాకి.. నాలుక తొనే ఆ వట్టలను పైకి లేపుతునట్టు లేపుతూ.. తన నోట్లొ తీసుకొని మింగుతునట్టు చప్పరిస్తుంది.. జ్యొతి మెలికలు తిరిగి పొతూ.. కావేరి తాలను పట్టు కొని తన సుల్ల మీదకు నొక్కుకుంటూంది.. జ్యొతి కళ్ళు మూసుకోని మైమరిచి పొతుండగా.. కావేరి జ్యొతి వట్టలను చప్పరించి… చప్పరించి.. మెల్లగా.. ఎంగిలి తొ తడీచిన తన వేలును జ్యొతి గుద్దలొ తొసింది.. ‘ఒసె.. ‘ అని జ్యొతి కావేరిని ఒక్క తొపుతొసి.. తన గుద్దను రుద్దుకుంది.. ‘నీకు గుద్ద సుఖం తెలియటం లేదు.. ‘అని మళ్ళి బలవంతం గా జ్యొతి చెయిని తన గుద్దనుంచి నెట్టి.. జ్యొతిని బొర్లా పడుకొపెట్టి.. జ్యొతి గుద్దను బలం గా చీలిచీ.. తన నాలుక తొ జ్యొతి గుద్దను నాకుతూ.. ముద్దు పెట్టుకుంటూ.. కింద లేచిన జ్యొతి మొడ్డను పాలు పితికినట్టు పిండూతూ.. కావేరితన నాలుకను జ్యొతి లొ అర ఇంచు లొపలికి తొసింది.. ‘ఒసె.. ఎక్కడ…. నెర్చు..కున్నవే…. ‘అని జ్యొతి ఆపుకొలెనట్టు అవస్తలు పడూతు తన నడూము కిందికి.. పక్కకు.. పైకి.. ఆడీస్తు.. ఊగిపొతుంది.. కావేరి తన వేలుని ఈసారి జ్యొతి గుద్దలొ కొంత దుర్చి.. ముందుకు వెనక్కు ఆడీస్తుంది.. జ్యొతి ఆపుకొ లేక తన మొడ్దనుంచి తొలి జిగురు కక్కి.. ‘ఇంకా చాలే..’ అని తన గుద్దను మూసుకుంటూ.. పక్కకు వాలిపొయింది.. ‘మరి నా గుద్ద సంగతి ఎంటి.
. దెంగవా..’ అని తన గుద్దను జ్యొతి ముందు ఊపుతూ అడిగింది కావేరి.. జ్యొతి కళ్ళుముందు కావేరి గుద్ద కదులుతుంటె.. కావేరి పిర్రల మీద ఒక్కటి చరిచింది జ్యొతి.. ‘అబ్బ.. మెల్లగ.. ‘ అని కందిన తన పిర్రలను రుద్దుకుంటు అన్నది కావేరి.. ‘మెల్లగానా..’ అంటూ.. ఒంగోని వున్న కావేరి గుద్ద మీద వాలి.. కావేరి గుద్ద ను చీల్చి.. తీక్షణం గా కావేరి గుద్ద బొక్కను చుస్తుంది.. ‘నచ్చలేదా..’ అని జాలి గా అడీగింది కావేరి.. ‘నాది ఎలా ఉందో తెలియదు కాని.. నీది మాత్రం.. ముద్దు గా వున్నదె కావేరి..’ అంటూకావేరి గుద్దను ముద్దు పెట్టుకుంది.. ‘అది.. అహ్.. ‘అని ములిగింది కావేరి.. జ్యొతి మళ్ళిముద్దు పెడూతూ.. కావేరి పూకు మీద తన చేయి పెట్టినొక్కుతుంది.. ‘నా గుద్దను మీద ఉమ్ము ఉయి.. ‘అన్నది కావేరి.. జ్యొతి కావేరి గుద్దమీద ఉమ్ము ఊసి.. తన నాలుకతొ కావేరి గుద్దను నాకుతూ.. తది తడి చెసింది.. ‘ఇప్పుడూ.. పెట్టు..’ అన్నది కావేరి.. జ్యొతి తన సుల్లను నులుపుకుంటూ.. కావేరి గుద్ద మీద పెట్టింది.. ‘ఆగు..’అని జ్యొతి నాడూము పట్టుకొని ఆపిందికావేరి.. ‘ఎమిటి.. ‘ అన్నట్టు ఒంగోని వున్నకవేరి ముఖన్ని చూసింది జ్యొతి.. ‘నా గుద్దకు అనుభవం తక్కువ.. కొంచం మెల్లగాపెట్టు ని మొడ్డను..’ అన్నది కావేరి.. సరె అనట్టు జ్యొతి తన మొడ్డ గుండును మెల్లగా కావేరి గుద్దమీద పెటి రుద్దుతుంది.. కావేరి తన చెతులు వెనక నుంచి కావేరి నడూము మీద పెట్టి జాగ్రత్త పడూతునట్టు ఆపుతుంది మెల్లగా.. ‘నా గుద్ద దెంగు .. నా గుద్ద దెంగు అన్నవ్.. భయమేస్తున్నదా..’ అని ఎక్కిరిస్తునట్టు అడీగింది జ్యొతి.. ‘నీకె.. ఎన్ని అయిన అంటావు.. నీ మొడ్డను చూడూ.. నా గుద్దను చూడూ.. అందులొ పట్టలి కదా..’అని ఒంగొనే జ్యొతి కి సమాధానం ఇచ్చింది.. జ్యూతి మెల్లగా తన సుల్ల గుండూను.. కావేరి గుద్దలొ తోసింది.. ‘వేళ్ళిందా..’ అని అడిగింది కావేరి.. ‘లేదు..’ అన్నది జ్యొతి.. నిదానం గా మెల్లగా తొయి..’ అన్నది కావేరి.. జ్యొతి ఈ సారి తన నాలుకను మడీచి.. ఎదొ ధ్యానంగా చెస్తునట్టు తన మొడ్డను కావేరి గుద్దలొ నిద్దనంగా తోసింది..

‘అమ్మ… ‘ అంటూ నొప్పికి కళ్ళు గట్టిగా బిగించీ.. తన చేతులు తొ జ్యొతినడుమును తొస్తుంది కావేరి.. జ్యొతి మొడ్డలొ మొదటి ఇంచు కావేరి గుద్దలొదూరింది.. కదల లేదు.. మెదలలేదు జ్యొతి.. ‘నొప్పిగా ఉందా..’ అని అడీగింది జాలిగా కవేరిని.. ‘కళ్ళు బిగించే.. నొప్పిన తట్టుకుంటూ.. లేదు అన్నట్టు తల అడ్డంగ ఊపింది కావేరి.. జ్యొతి బయటకు తీయకుండానే.
. మెల్లగా ఇంకొద్దిగా లొపలికి గుద్దలొ నెట్టిందితన మొడ్దను.. ‘అమ్మా….ఆఆఆ….’ అని గట్టిగ అరిచింది కావేరి తన కళ్ళు పెద్దవిచెసి.. నొరుతెరిచి.. కవెరిని చుస్తె జ్యొతికి జాలివేసింది.. ‘తీసెయమంటావా..’ అని అడీగింది.. ‘ఉమ్… హు..హు..హు..’ అంటూ ఆయాస పఅడుతూ..గట్టి గాలి తీసుకుంటు.. ‘దెంగావె.. లంజ… దెంగు.. నా గుద్దని దెంగూ..’ అని అరిచింది కావేరి.. జ్యొతి మొడ్డ గట్టి బిరడాలొ ఇరుకునట్టు కవేరి గుద్దలొ ఇరుకుంది.. బిరుతుగా వున కావేరి గుద్దలొనుంచి మెల్లగా తన మొడ్డను కొద్దిగ బయటకుతీసీ.. మళ్ళి లొపలకుతొసింది.. మెల్లగా తన ఊపు పెంచుతూ.. కావేరి గుద్దను దెంగుతుంది జ్యొతి.. కావేరి పిర్రలు జ్యొతి దెంగుడీకి.. పాల మీద మీగడల కదులుతున్నయి.. జ్యొతి గట్టిగ కావేరి పిర్రలను మళ్ళి చరిచింది.. ‘ఆ..బ్బ… హు..హూ… కొట్టు.. నీ ..ఇష్టం.. దెంగు.. ‘ అని ఇక తట్టుకొలేనట్టు దుప్పటికి తన నొట్లొ పెట్టుకొని తన భాధను దిగ మింగుకుంటూ.. జ్యొతి మొడ్డ తన గుద్దకు ఇస్తున్న సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తుంది.. తన మొడ్డను బిగించి చిలుకుతున్న కావేరి గుద్ద ముందు జ్యొతి మొడ్డ ఆగలేక పొయింది.. జ్యొతి దెంగుతునప్పుడల్ల.. తపక్.. తపక్.. అని జ్యొతి తొడలు కావేరి పిర్రలను తాకి.. సభ్ధం చెస్తున్నయి.. కింద కావేరి పూకు నుంచి దారలుగా తెనె కారుతూ వుంది.. ఇక ఆపకొవటం జ్యొతి వల్ల కూడ కాలేదు.. తన వెచ్చటి జిగురుని .. కావేరి గుద్దలొ నింపింది జ్యొతి.. బయటకు తీసిన జ్యొతి సుల్లతొ పాటూ.. తాను వదిలిన జిగురు కూడా కావేరి గుద్దలొ నుంచి.. ‘ఫిక్.. ఫిక్.. అంటు బయటకు కారింది..

జ్యొతి ఫొన్ మొగింది.. అటు వైపు కొంపని యం.డి.. ‘జ్యొతి.. బెంగులుర్ క్లైంట్ నువ్వె గా చుస్తుంది..’ ‘అవును సర్.. అది పుర్తి అయిపొయింది..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘రెపు నువ్వు బెంగులుర్ వెళ్ళలి మిటింగ్ కి.. టికెక్ట్స్ కూడ రెడీ..’ అన్నడు యం.డీ.. ‘నేనా.. నేను ఎప్పుడూ వెళ్ల లేదు సార్..’ అని కొద్దిగ నసుగుతూ అన్నది జ్యొతి.. ‘ఎం పర్వలేదు.. డిల్ అల్మొస్ట్ అయిపొయింది.. నువ్వు వెళ్ళి మిటింగ్ లొ వాళ్ళకి వివరం గా చెప్పితె చాలు.. నీకు తొడూగా ప్రియాంక, మధు కూడ వస్తున్నరు.. వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొ..’ అన్నడూ.. ‘ఒకె సార్.. మరి..’ అని సాగతిసింది.. ‘అన్ని ఎరెంజ్ చెసాను.. రెపు ఉదయం 9కి ఫ్లైట్.. హొటెల్ కూడ బుక్ చెసాను.. మీటింగ్ చుసుకొని మరునాడూ ఉదయం కి మీరు ఇక్కడ వునటారు.. అల్ది బెస్ట్..’ అని ఫొన్ పెటెసాడు.. జ్యొతి ముఖం వాడీపొవటం చూసి కావేరి ‘ఎవరు ఫొన్ లొ..’ అని అడిగింది.. ‘మా యం.డి గారు.. రెపు బెంగులుర్ వెళ్ళలి అంట..’ అన్నది.. ‘కంపని పని మీదా???..’ అని అడిగింది కావేరి.. ‘అవును.. రెపు ఉదయం వెళ్ళి మరునాడు ఉదయం రెటర్న్ అంటా..’ అన్నది దిగులుగా.. ‘ఎం కాదు లె.. ఒక్క రోజె కద.. నీతొ ఎవరు వెళుతున్నరు.. ’ అడీగింది కావెరి.. ‘ఉన్నరు లె.. ఇద్దరు ప్రియాంక, మధు అని.. ఇద్దరు లవెర్స్.. వాళతొ మీటింగ్ లొ అసలు పని లేదు.. నాకు తెలిసి విళ్లె కావాలని యండీ కి చెప్పి వుంటారు .. మెము వెళుతాము అని..’ అన్నది జ్యొతి వళ్ళని తిట్టుకుంటూ.. ‘పొనిలె.. ఎంజయ్ చెసుకుంటారు..’ అని నవ్వింది క్ఆవేరి..

ఉదయం 8 కి రెడీ అయ్యి కుర్చుంది జ్యొతి.. క్యబ్ కొసం చుస్తూ ఉండగా.. ‘అన్ని పెట్టుకున్నవా..’ అని బాత్రుం నుండీ వస్తూ కావేరి అడిగింది.. ‘ఆ.. పెట్టుకున్న..’ అన్నది జ్యొతి .. ‘అన్ని అంటె.. ప్యాంటిస్ కాకుండా.. నేను తెచ్చిన టైట్స్ ఇన్నెర్ వేర్..’ అన్నది జ్యొతి తొడలను పట్టుకుంటూ … ‘అబ్బ .. ఆపవె.. అసలె టెంషన్ తొ చస్తున్న..’అని చిరకు పడీంది.. జ్యొతి.. ‘ఎ.. జ్యొతి.. ఇటు చూడూ..’ అని కావేరి జ్యొతి ముఖం లొ కి చూస్తు.. ‘అన్ని సద్దుకుంటాయి.. నువ్వు కంగారు పడుకు..’ అన్నది కావేరి.. ‘ఉం… థంక్స్.. వెళ్ళటం భయం కాదు.. ఈ పరీస్తితి లొ వేళ్ళటం కొద్ది గ భయం గా వుంది..’ అన్నది జ్యొతి .. ‘ఎం కాదులె.. మళ్ళి రెపు మధ్యనం కి ఇక్కడ వుంటావు గా..’ అని కావేరి లేచింది.. ‘కావేరి.. నువ్వుతెచ్చిన ఇన్నెర్ వేర్స్ ఎ వాడూతున్న..’ అన్నది జ్యొతి.. ఇంత లొ క్యబ్ హాఱన్ వినిపిచేసరికి.. ‘క్యబ్ వచ్చినట్టు వుంది.. ‘అని జ్యొతి కంగారు గ తన బ్యాగ్ తీసుకొని వేళూతుండగా.. ‘ఏ జ్యొతి..’ అని పిలిచి కావేరి జ్యొతి ని కౌగిలించు కోని.. ‘జాగ్రత్త..’ అని జ్యొతి మొడ్డను తట్టి నిమిరింది కావేరి.. ‘ఉం.. బాయ్..’ అని చెప్పి కదిలింది జ్యొతి.. కిందికి వేళెసరికి.. క్యబ్ లొ ప్రియాంక, మధు లు ఆల్రెడీ కార్ లొ వున్నరు.. జ్యొతి ఎక్కిన తరువాత క్యబ్ అక్కడ నుంచి కదిలింది..

అయిర్ పొర్ట్ లొ అందరు హడావిడీగా తిరుగుతున్నరు.. బొర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తరువాత.. ప్రియాంక మధు ల తొ ముందుకు కదిలింది జ్యొతి.. అక్కడ ఎం జరుగుతుందొ చుడగానే జ్యొతి గుండె ఆగినంత పని అయింది.. ప్రియాంక ఒక కర్టేన్ తొ వున్న క్యబిన్ లొ కి వేళ్ళింది.. సెకురిటి చెకప్ కోసం.. ‘అయ్యొ.. నా పరువు పొయింది ఈరొజు.. అదీ ఇంత మంది ముందు.. ‘ అనుకుంటూ అక్కడే నీలుకుపొయింది.. 2 నిమిషాల తరువాత ప్రియాంక బయటకు వచ్చేసింది.. ఆ లేడీ సెకురిటి గార్డ్.. జ్యొతి ని లొపలికి రా అనట్టు చేయి చుపిచ్చింది.. జ్యొతి కాళ్ళు కదలటంలేదు.. నీలికు పొయి అక్కడె నుంచుంది.. ‘మేడం.. ప్లిజ్ కం..’ అన్నది వినయం గా.. ఉలిక్కి పడీ ముందుకు కదిలి లొపలొకి వేళ్ళింది జ్యొతి.. ‘చేతులు పైకి లేపండీ..’ అన్నది ఆ లేడీ.. జ్యొతిమెల్లగా చెతులు సగం పైకి లేపింది.. ఆ సెకురిటి లేడీ జ్యొతి ముందు నుంచోని.. తన రెండూ చేతులు జ్యొతి వెనకకు పొనిచ్చి.. జ్యొతి వీపును తడూముతూ.. కిందవరకు వచ్చి.. జ్యొతి పిర్రల మీద ఒకసారి తడిమింది.. మళ్ళి ముందుకు తన చేతులు రానిచ్చి.. జ్యొతి మెడ దగ్గర నుండీ.. కిందకు తడుముతూ.. జ్యొతి సళ్ళ చుట్టు తడిమి.. సళ్ళు కింద చెతులు పెట్టి తడీమిచూసింది.. అలాగె జ్యొతి పొట్ట మీద చెతులు రుద్దుతూ.. కింద కు వెళుతుంది.. జ్యొతి కి భయం తొ చెమటలు పడుతున్నయి.. జ్యొతి ముఖం లొ కంగారు చూసి.. ‘ఫస్ట్ టైం ఆ..’ అని నవ్వుతు అడీగింది ఆ లేడీ.. ‘జ్యొతి తటపటాయిస్తూ.. అవును అన్నట్టు తల ఊపింది..

ఆ లేడీ చెతులు జ్యొతి బొడ్డూ దగ్గరకు రాగానే.. జ్యొతి కళ్ళు గట్టిగా మూసుకొని.. బిగిసి పొయింది.. ఆ లేడీ తన చెతులు జ్యొతి పొత్తి కడూపు మీద పాముతూ .. కిందకు పొనిచ్చింది.. అంతె.. జ్యొతి మొడ్డ తన చెతుల కి తగిలేసరికి.. ఆ లేడీ చెతులుకదలటం లేదు.. సెకురిటి గార్డ్ చెతులు కదలికలు ఆగి పొయెసరికి.. జ్యొతి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచింది.. ‘లొపల ఎం వుంది.. మీ కుర్త పైకి లేపండీ..’ అన్నది ఆ లేడి.. జ్యొతి కంగారు పడుతూ.. తన కుర్తా ను మెల్ల గా పైకి లేపింది.. ‘జీంస్ విప్పండి.. ‘అన్నది ఆ అమ్మయి.. జ్యొతి కళ్లలొ నీళు గిర్రున తిరుగుతున్నయి.. మెల్లగా జ్యొతి తన చెతులు ప్యాంట్ బటన్ మీద పెట్టి బటన్ విప్పింది.. ‘జిపి కూడ తియండీ.. పుర్తిగా విప్పండీ ప్యంట్ ని..’ అన్నది ఆ అమ్మయి.. స్..స్.. అని జిప్ తీసింది జ్యొతి.. ఆ లేడీ జ్యొతి జీంస్ ని ఒక్కసారిగా కిందకు జ్యొతి తొడల వరకు లాగింది.. ‘ప్లిజ్.. ఎవరికి చెప్పవద్దు.. నీకు దణ్ణం పెడతాను..’ అని ఏడుపు ఆపుకుంటూ అడిగింది ఆ లేడిని జ్యొతి.. ఆ లేడీ .. అనుమానంగా జ్యొతి కళ్ళ లొ చూసీ.. తన చేయి తొ జ్యొతి ఇన్నెర్ వేర్ ని లాగింది.. లొపల నుంచి జ్యొతి మొడ్డ దర్సనం ఇచ్చింది ఆ లేడీ కి.. ఆ లేడి కళ్ళు పెద్దవి చేసి.. జ్యొతి ఇన్నెర్ వేర్ ని అలాగె లాగి పట్తు కొని.. జ్యొతి వంక చూసింది.. జ్యొతి సిగ్గు తొ చచ్చి పోతుంది.. మళ్ళి ఆ లేడీ.. తన చూపులు జ్యొతి మొడ్డ మీద పెటి.. జ్యొతి మొడ్డను పట్టుకొని.. పైకి లేపింది.. మొడ్డ వెనక వున్న జ్యొతి వట్టలు తన అరిచేతుల్లొ తీసుకొని.. బరువు చుస్తునట్టు.. రెండూ సార్లు లేపింది.. ఆ లేడీ చేస్తున్న పనికి.. తన మొడ్డ గట్టితనం పొంజుకుంటుంది..

అతి కస్టం మీద జ్యొతి తన మొడ్డను అదుపులొ పెట్టుకుంటూ స్వాస బిగించి నుంచుంది.. ఆ లేడీ జ్యొతి మొడ్డను అటు ఇటూ తిప్పి.. మళ్ళి ఒక సారి జ్యొతి వట్టలను తడిమి.. వట్టల వెనక కు తన వేళ్ళు పొనిచ్చి.. జ్యొతి గుద్దల మధ్య తడిమి.. పైకి లేచింది.. జ్యొతి ఒక్కసారిగా తన ఇన్నెర్vవేర్ గబుక్కున పైకి లాగి తన మొడ్డను దాచుకుంది.. ఆ లేడీ.. తన ముఖంలొ నవ్వు ఆపుకుంటునట్టు.. ‘ఇట్స్ ఒకె.. మెడం.. మాకు అప్పుడప్పుడు మీలంటి వాళ్ళు తగులుతుంటారు..’ అన్నది.. అది ఎం అన్న్దొ పట్టించుకొకుండ.. గండంగడీచిందిఅనుకొని..గబగబ జ్యొతి తన ప్యాంట్ బటన్ పెట్టుకొని.. బయటకు వస్తుంటె.. ‘హ్యవ్ ఎ నైస్ జర్ని.. సార్..’ అని నవ్వింది.. జ్యొతి కి వళ్ళు మండీ పోయింది.. ఎమి చెయ ల్ఏకా.. అక్కడ నుంచి బయటకు వచేసరికి… ‘ఇంత సెపు ఎం చెస్తున్నవ్ లొపల.. పద పద..’ అని తొందర చెసింది.. ప్రియాంక మధు ల వెంక అడుగులువేసుకుంటు ముందుకు కదిలిన జ్యొతి వెనక ఆ లేడీ సెకురిటి గార్డ్ వంక దొంగ చూపులు చూసింది.. ఆ లేడీ పక్కన వున్న ఇంకొ ఆమె చెవులు కొరుకుతూ.. నవ్వుకుంటున్నరు.. జ్యొతి సిగ్గుఅంత గంగ లొ కలిసినట్టు అనిపిచ్చిది.. లొపల ఫ్లైట్ లొ జనం అంత గా లేరు.. ప్రియాంక మధు పక్కపక్క నకుర్చున్నరు.. వాళ్ళకంటె ఒక రో ముందు జ్యొతి ఒక్కతె కుర్చుంది..

ఒక గంట లొ బెంగులుర్ లొ వాలిపొయారు.. అక్కడ నుండి.. హొటెల్ కి వెళ్ళరు.. ఒక రొజంతా కంపని క్యబ్ ఎరెంజ్ చెసింది.. హొటేల్ ముందు ఆగిన క్యబ్ నుండీ దిగారు ముగ్గురు.. ‘అబ్బొ.. పర్లెదు.. యండి గారు మంచి హొటేల్ ఏ బుక్ చేసారే..’ అన్నడు మధు.. లొపల కి వెళ్ళి రెసెప్షన్ లొ కీస్ తీసుకున్నరు.. ఒక హొటెల్ బాయ్ వచ్చి.. వాళ్ల ని 3 ఫ్లొర్ కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎదురు ఎదురు గా వున్న రెండూ రూం లు చూపించాడూ.. వాడీతొ మధు ఎదో కన్నడం లొ మాట్లాడీ పంపించాడూ.. ఆ రెండు రుంస్ లొ ఒకటి డబల్ బెడ్ రుం.. ఒకటి సింగిల్ బెడ్ రుం.. ‘రా ప్రియాంక.. మనం తొరగా రెడీ అవ్వలి..’ అంటూ డబల్ బెడ్రుం లొ వెళ్ళపొయింది.. ‘నువ్వు డబల్ బెడ్ రుం తీసుకుంటావా..’ అన్నది ప్రియాంక నసుగుతూ.. ‘నువ్వు .. అంటె..’ అని ఆగిపొయింది జ్యొతి.. ‘పర్లెదు ప్రియాంక.. మనం సింగిల్ బెడ్ మీద కంఫర్ట్ గా వుంటాము ..’ అన్నడూ ప్రియాంక ను కన్ను గీటుతూ.. ‘ఒయె.. మీకు సిగ్గు లెదా..’ అని గట్టిగ అన్నది జ్యొతి.. ‘సిగ్గెందుకు.. మనుషులు చేసె పనే తప్ప వేరె పని ఏమి చెయలేదే..’ అని.. జ్యొతి గడ్డం పట్టు కొని బతిమిలాడుతునట్టు అన్నది.. ‘సరె.. మీ ఇస్టం.. ఎడవండీ..’ అని జ్యొతి సింగిల్ బెడ్రుం లొ కి వేళుతు వేళూతూ.. ‘మనం 5 మినిట్స్ లొ కిందవుండాలి..’ అని తలుపెసుకుంది..

నుకునట్టె.. ఒక గంట లొ.. 11 కి మీటింగ్ లొ కుర్చున్నరు.. జ్యొతి సీరియస్ గ తన పని చెసుకుంటూ.. మధ్య మధ్య లొ ప్రియాంక మధుల కి పని అప్పగిస్తూ.. మొత్తనికి మధ్యానం 2:30 కల్ల మీటింగ్ ని ఫినిష్ చేసుకున్నరు.. ‘హమ్మయా.. మొత్తనికి అయిపొయింది..’ అని లేచింది జ్యొతి.. ఇంత లొ జ్యొతి ఫొన్ మొగింది.. కాల్ చెసింది యండీ.. ‘కంగ్రాట్స్ జ్యొతి.. డీల్ ఒకె అయింది.. ఇప్పుడె వాళ్ళు నాకు కాల్ చెసి చెప్పరు.. వాళ్ళు బాగ స్యాటిస్ఫయి అయ్యరు.. కంగ్రాట్స్ వంస్ ఎగైన్..’ అని పెటెసాడూ.. ‘ఎవరు.. యండీ గారా??..’ అడిగాడూ మధు.. ‘అవును.. ప్రొజెక్ట్ ఒకె అయింది అంట.. కంగ్రట్స్ చెప్పరు..’ అన్నది జ్యొతి ఆనందం గా.. ‘వావ్.. ఇంక నొ టెంషన్..’ అని అరిచింది ప్రియంక.. దెనికెందు కు టెంషన్.. ఎం చెసింది ఇది అని మనసులొ తిట్టుకుంటూ.. ‘పదండి .. తొరగా తినేసి.. హైదరబాద్ బస్ ఎక్కుదాం..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘బస్ ఆ… అప్పుడె.. అయిన మన కొసం ఫ్లైట్ టికెట్స్ తీసరు గా..’ అని ప్రియంక దాదాపుఎడుపు మొఖం పెట్టి అన్నది.. ‘మీటింగ్ అయిపొయింది కద.. మనకి వేరెపని లేదు కూడా.. సొ.. రెపటి వరకు ఆగటంఎందుకు..’ అని ఎక్సప్లనేషన్ ఇస్తునట్టు చెప్పిందిజ్యొతి.. ‘జ్యొతి.. ప్లిజ్.. మనకి ఎటు ఫ్రీ టైం దొరికింది .. కొద్దిగ ఎంజొయ్ చెయ్..

అలా బెంగులుర్ ని ఒక రౌండ్ కొట్టి రా..’ అన్నడూ మధు బతిమిలాడూతు.. ‘నెను ఒక్కదానినేనా.. మీరు ఎం చెస్తారు..’ అని అడిగి మళ్ళి ఎందుకు అడిగాను రా అనుకుంది వాళ్ళ ఫేస్ లు చుసినాక.. ‘నువ్వు తినేసి పడూకో..’ అన్నడు మధు.. ‘మేము.. పడూకొని తింటాము..’ అని కొంటెగ నవ్వింది ప్రియాంక.. దీనికి బాగా కూరికగా వుందిఅనుకుంటా.. తెగ ఎగీరి ఎగిరి పడుతుంది అని మనసులొ అనుకొని.. ‘మీ ఇస్తం.. మీరు ఎలాగైనా చావండి.. నెను భొజనం చెసి కొద్దిగ రేస్ట్ తీసుకుంటా..’ అని జ్యొతి క్యబ్ లొ కుర్చుంది..

జ్యొతి మెలుకువ వచేసరికి సాయంత్రం 6 అయింది.. తన రుం నుండి బయటకు వచ్చి ప్రియాంక రుం వైపు చూసింది.. డొర్ కి ‘డొంట్ డిస్ట్ఱబ్..’ అని ట్యాగ్ వెలాడూతుంది.. వీళుపిలిచిన పలకరు అనుకుంటూ.. లొపలికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి.. కవేరి తొ కొద్ది సెపు మాట్లాడి.. ఇంటికి అమ్మ కి కాల్ చేసిమాట్లాడి.. టైం చుసుకుంది.. ఇంకా 7 కుడ అవ్వలేదు.. సరె బెంగులుర్ ని చుద్దం అనట్టు కాలి నడకన హొటెల్ నుండీ బయటకు వచ్చి.. బయటె టిఫిన్ చేసీ.. తిరిగి హొటెల్ కి చేరుకునే సరికి 9 దాటింది..

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!