నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 9

…అది సరైన మాట… కితకితలు తట్టుకోలేక సుమతక్క వెలకిలా తిరిగిపోయినట్లుంది!…మరుక్షణం …అ…బ్బ!…ఏం…టా…మొరటుతం!… అంటూ దాని మెత్తటి అదిలింపులూ, వాటితోబాటే టపటప లాడుతూ విడిపోయిన బ్లౌజ్ హుక్స్ శబ్దాలూ , వెనువెంటే …అ…మ్మో… అ…లా…నలి…పీ…కు…బాబూ!…అంటూ దాని సన్నటి విన్నపాలూ , అలా చేతులడ్డెట్టేసుకోకండి వదినా!…ప్లీజ్…అంటూ నీ బావ బుజ్జగింపులూ… …పాడు…పన్లు…చేశేస్తూ… వరసలూ , మన్నన్లూ ఏంటీ?.. .పేర్లేదానాకూ!…అంటూ దాని మందలింపులూ… …మరేవని పిలవమంటారు వదినా! , సుమతీ?…అనా , …సు…మీ…అనా , లేకపోతే…సు…మా అనా!?…అంటూ కాస్త నొక్కి నొక్కి పలికాడే చివరి రెండు పేర్లూ!… …ఏం చేస్తూ అన్నాడోగానీ…, నీ ఇష్టం!, …అంటూన్న సుమతక్క కాస్తా …ఇ…స్స్!…అంటూ మూలిగి , …అఁ…మ్మ్ …ఆఁ…అలా సాగ…దీ…సీ…కూ!… అంటూ దాని వారింపులూ …వదల్లేక పోతున్నా..సు…మీ… నీ పారిజాత సుమాల్నీ!…అంటూ నీ బావ పొగడ్తలూ… …అంత పెద్దవేం కావులే నావీ!…ఐనా … సుమా , సుమీ అంటూ ఏంటా పిలుపూ అంటూ దాని గర్వపు మందలింపులూ …. …నిజం ఒదినా …లైట్లో చూడు నీకేతెలుస్తుంది… అంటూ నీ బావ మంచం మీంచి లేస్తూన్న కిరకిర్లూ… అదాట్న మీదికి లాక్కుందేమో భరించలేమన్నట్లు స్ప్రింగుల కుఁయ్ఁ..కుఁయ్ఁ చప్పుడ్ల మధ్య … ఛీ!…దిక్కుమాలిన మంచం…కిందికెళ్ళిపోదాం బాబూ!…అంటూ అక్క మొరపెట్టుకోడాలు వినిపించాయ్… …పర్లేదొదినా …ప…ని… మొదలైంతర్వాత బలే ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటుంది వాటి వల్ల… అంటూ ఏం చేశాడో ఏమో గానీ… లైటూ , ఆ పిలుపూ ఒద్దన్నానా!…అంటూ బుజ్జగిస్తూన్న అక్క కాస్తా …ఛీ!…సంకె…ళ్ళే…శే…యాలి నీ చేతులకి…రొట్టెల పిండి ముద్దలేం కావివి…అంటూ …గాజుల గలగలల మధ్యా , పెనుగులాటల శబ్దాలమధ్యా ,ఎగూపిరిమీద వేడుకోడం వినిపించిందే!…ఏ…వేవి…ఎ…లా నలిగి…పోయుం..టా…యో చెప్పక్కర్లేదుగా!…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ… …తెలుస్తూనే ఉంది తల్లీ!…అవునూ!… నీ…వాటి కంటే పెద్దవా మీ అక్క ములుకులూ?…అంది కవిత , నిక్కిపోయిన చనుమొనల్ని లోపలికి ఒత్తుకుంటూ …కాదులే…నీ…వా…టంత…ఉంటాయ్… …మరి పారిజాత సుమాలెందుకన్నట్లో?… …రతి పైత్యమో…లేక నలుపుళ్ళకి నిజంగా ఉ…బ్బి…పోయాయో!… …అబ్బ!…అంత పిచ్చా!…అవంటే?… …నువ్వే తేల్చుకో!… చెప్పాగా ,ఓ రెండ్రోజుల్లో తేల్చేస్తా!…అనీ… అవునూ! మీ అక్కని …సు…మా…అనో, సుమీ అనో పిలిస్తే తప్పేంటిటా?…… … నా బావా అలాగే పిలుస్తాడు దాన్ని!…అంచేతేమో! …ఆహాఁ…చెప్పుకుందా ఆమాటా! …డొంకతిరుగుడుగా చెప్పింది… …ఎప్పుడూ?…ఏమనీ?? …నెప్పె…ట్టా…యా సుమీ!…అంటూ నీ బావ బుజ్జగిస్తూంటే… … మీ అన్నయ్యలా ఆ కత్తెర పేర్లేంటీ?…పూర్తి పేరెట్టి పిలవచ్చుగా?…అంటూ! …ఒప్పుకున్నాడా?… …ఉఁహూఁ…ఇవాళ్టిదాకా …ఒదినా!…అంటూ పిలిచి ఒక్కసారి పేరెట్టి పిలుస్తే బాగుంటుందా?… అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేశాడు… …నలుగుర్లో అలా పిలవమన్నానా?…అందది …ఏవన్నాడూ!… …నలుగుర్లో ఓ పిలుపూ, పక్కమీదింకో పిలుపూ నా వల్ల కాదొదినా!… అనడం వినిపించిందమ్మా!…ఏంచేస్తూ అన్నాడో గానీ … నీ ఇష్టమొచ్చినట్లు పిలువు బాబూ…కానీ ఆట బొమ్మలా నన్నొంఛీసీకూ!…అని కీచుగా అంటూన్న సుమతక్క గొంతు వినిపించిందే మంచం కిరకిర్ల మధ్యా!… …అంటే!?…డా…గీ…తో మొదలెట్టాడా?… …నాకూ అదే సందేహం కలిగిందిగానీ కాసేపట్లో తీరిపోయిందిలే… …చకచకా చెప్పు , నాన్చకుండా!… …కాసేపిలా… చేతులమీదానుకుని కూర్చోండొదినా!…అంటూ వెలకిలా పడుక్కున్నదాన్ని పైకి లేవదీసినట్లున్నాడు… …ఊఁ…అంటూ అది సర్దుకుని కూర్చుంటున్న కిరకిర్లూ!… …మరుక్షణం …ఛీ.

.ఇందుకా నన్ను లేపుతా?… …అఁహ్ఁ… ఒ…ద్దూ…ఎందుకా పనీ!…ఉఁ..ఊఁ..మ్..మ్మ్…నీకడ్డేం లేదుగా!… అంటూ అక్క సణుగుళ్ళూ… ఎందుకు లేదూ! అంటూ ఏం చేశాడోగానీ …ఇ…స్స్…ఒంటిమీద గుడ్డముక్క ఉండనివ్వవ్ కదా! …ఊఁ… అంటూ మెత్తబడ్తూన్న సుమతక్క మంద్రపు నిష్టూర్పులమధ్య మంచం మీద వాలుతూన్న కిరకిర్లు వినిపించాయే … … ఆ పైన ఏం చేశాడో…ఎ…క్కడ ముద్దులెట్టుకోబోయాడోగానీ…ఏ…య్……చేతులలా పైకి విరిచీసీకూ!…ఉఁహుఁ ,.., ఛీ… అక్క…డేం…టీ!…చెమట కంపూ…అంటూ అక్క వారింపులూ… పర్లేదా!… నీదేం పోయిందీ…ఉఁమ్మ్… ఛీ…నా…కక్కడ…కితకితలూ …ఇఁ…హిఁ… …హిఁ…హిఁ… అంటూ నొక్కిపెట్టిన పెదాల్లోంచి తోసుకొస్తూన్న కొత్త అనుభవం తాలూకు మురిపెపు నవ్వులూ… , అఁహఁ… పెదాల్తో… వాట్నలా …పీకీసీకూ! …నెప్పె…డ్తూందీ! అంటూ దాని ఒగపులూ… ఊఁ …తీర్చుకో తండ్రీ నీ పాడు ముచ్చట్లూ అంటూ లొంగిపోడాలూ… వినిపించాయమ్మా!… అంటూ ఒక్క బిగిన చెప్పేసి బరువుగా ఊపిరి పీల్చుకుంది పరిమళ… … అంటే!…వాటిక్కూడా సిధ్ధంగా ఉండాలన్నమాట!!… అవునూ!…నచ్చుతాయామ్మా నీకక్కడ ముద్దులూ?. నే ఒద్దంటాగానీ నీ మరిదికీ పిచ్చఇష్టం!… అంది కవిత మైకంగా… …ఆఁహాఁ!…నువ్ మాట చెల్లించుకోడమే ఆలస్యం… చెప్పాగా!…మరో వారం లోపల ఎగబడి పెట్టించుకుందుగాన్లే…అదట్లా ఉంచుగానీ , …అసల్ది…మొదలెట్టేశాడా? …ఎక్కడా?…ఇంకా పెట్టీకోట్ ఉండిపోయిందిగా!… …దాన్నీ ఒలిచేశాడా! …ఉంచుతాడనుకున్నావా నీ బావా?!…పైగా తొడ ఒంపుల్లో ముద్దులంటే పడి చచ్చేరకం… …అ…బ్బ!…నిలువు…దోపిడీ…ఇచ్చేయాలన్నమాట!… …దాచుకోవాలనుకుంటున్నావా ఏంటీ?…కుదర్దులే!…అవునూ!…నా మరిదీ అంతేనా?… ..అనుమానమేమీ అక్కర్లా!…రెండుగంటలున్న మా మనూ కే తప్పలేదు… విశ్రాంతిగా మూడ్నిద్దర్లకి సిధ్ధమైన నీకు తప్పుదుందేంటీ?…అద్సరేగానీ తొందరగా కానిచ్చీ బాబూ!…మీ అక్క వస్త్రాపహరణం! …సర్లే ,విను …తీర్చుకో తండ్రీ నీ పాడు ముచ్చట్లూ అంటూ సుమతక్క లొంగిపోయిందన్నానా!…ఆ వెంటనే.. ఏ..య్…ఏం…టీ?… ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…మ్మ్ఁ… ఊ…పి…రా…డ్టం…లేదూ!…ఆఁ… ఊఁ…ఊఁ…మ్మ్ఁ…ఇప్పటి దాకా పిసికి పెట్టింది చాల్నట్టు ఏంటీ అణిచివేతలూ?…అంటూ అక్క మందలింపులూ… … అలా వీటి మాటున దాచేసుకుంటే ఎలా ఒదినా!…కాస్త మెడెత్తి అందించాలిగానీ!… అంటూ వే…ట్న…ట్టు…కుని బుజ్జగించాడో నీ బావ… ఇ…ష్ష్… పుణ్యముంటుంది…చేతుల్దీసీ బాబూ…వా…టి…మీంచీ!… …ఊఁ…అంటూ అడిగినవి అప్పగించినట్లుంది… మరో సారి … ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ మొదలైనా…కాసేపట్లో …ఉఁహ్ఁ…ఉఁ…ఊఁ…ఊఁమ్మ్ఁ…అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న మూలుగులూ వినిపించాయోయ్…అంటూ పరిమళ చెప్పేస్తూంటే… …అవ్…నూ!…మీ అక్క…వి…కూడా నా అంతే ఉంటాయన్నావ్ గా!…అంది కవిత , కాస్త సిగ్గుగా తన గుబ్బలవైపు కనురెప్పలార్పి… …ఆఁ… ఐతే!…అంది పరిమళ , ఓ అరక్షణం …వా…ట్ని… తేరిపార చూసి… …ఐతే నాకనిపించని బాధ తనకెందుకనిపించిందో!?…అంది ఎఱ్ఱబడిబోతూన్న బుగ్గల్తో… …ఎప్పుడూ?…పెదాలు జుఱ్ఱుకుంటూన్నప్పుడా?… …ఊఁ…అంటూ తలాడించింది కవిత సిగ్గుగా… …దానికి కొత్త!…పైగా వెలకిలా పడుక్కుని సిగ్గుగా భుజం వెనక పెదాలు దాచుకున్నదీ!…ఇక నువ్వంటే స్టాండింగు ఫోజులో ఎగబడి అప్పగించిందానివీ! , అలవాటు పడ్డ ప్రాణానివీనూ!… …ఛీ!…నే ఎగబడేం అప్పగించలా!…బావే మీదికిలాక్కుని మరీ జు…ఱ్ఱు…కున్నాడు… ఐనా తనతో నాకూ …అ…దే…మొదటిసారేగా!… …అద్సర్లే…ఓ మాట చెప్పు!…మీదడిపోయి…వీ…ట్న…ణిచేస్తూ పెదాలందుకునే అలవాటుందా నా మరిదికీ!… అంటూ గుబ్బల్ని నిమురుకుంది పరిమళ …అడగ్గానే అప్పగించకపోతే మీదడిపోయి…అదేపని… …ఇంకేమీ!…అతగాడిముందు నీ బావ సున్నితం కాదూ!…అంచేత నీకు నాటుండదు… అంటే నీ బావ …వీ…ట్నడ…గడా!…అంది కవిత పెదాల్ని చూపుడువేల్తో నిమురుకుంటూ… …కాస్త మెతక మనిషని చెప్పాగా!…అడగడుగానీ అందిస్తే జుఱ్ఱుకుంటాడు…అటువంటి మనిషితో కాపురం చేసే మా అక్కకీ పోట్లగిత్తలాంటి మొగుడిపక్కలో పడుకునే నీకూ తేడాలేదూ!? …సర్లే తల్లీ!…ఆపకుండా చెప్పుకుంటూపో!… …మా అక్కకి పెదాలప్పగించడం అలవాటు చేశాడాన్నానా నీ బావ!…తనివితీరా దాని తేనెల్ని జుఱ్ఱుకుని మదమెక్కెన తుమ్మెదలా కాస్త పైకి లేచినట్లున్నాడూ!…ఇ…ష్ష్!!…అంటూ అది బరువుగా , తృప్తిగా నిష్టూర్పు విదిలిందో లేదో… ఏ…య్… ఆగు…ఆగం…టూంటే!?… అ…దైనా…ఉండనీవా ఒంటి మీదా!…అలా లాగేసీకు!… ఆగు…పీట ము…డడి… పోతుందీ!…అంటూ దాని విలవిల్లూ…మరో క్షణంలో …ఫా…ఠ్ఠ్… మంటూ ఏదో తెగిన చప్పుడూ… ఛీ!…ఊఁ…అంటూ దాని సర్దుకుపోయే కదలికల తాలూకు మంచం కిరకిర్లతో అక్క మరోనిష్టూర్పు కలగాపులగంగా వినపడింది… ఓ పావు నిముషమైందోలేదో …ఏ…య్… అలా కెలక్కు బాబూ!…ఇ…హి…, ఈహ్హి…హి అక్కడ్నాకు …పిచ్చ…కిత…లూ…అంటూ అక్క తిరిగిపోయే మెలికల్తాలూకు మంచం కిరకిర్లాగాయోలేదో…ఎ…ఏ…య్య్…వేళ్ళకి సాయం నాలిక కూడానా!…ఛీ!… అంటూ బలంగా తోసిన చప్పుడూ… …అహ్…ఏంటోదినా!…అంటూ నీ బావ గారాలూ, ఆ పైన ఇంకేం చేశాడో గానీ…అలా …ఎక్కడి…కీ?… ఛి ఛీ!…ఒ…ద్దూ!… అంటూ దాని కంగారు కలిసిన లబలబలతోపాటు …ఆఁ …ఆఁ… అ…బ్బ…అలా మెలి…పెట్టే…స్తా …వేంటి ఒదినా!…?…అంటూ మన ఏక్షన్ హీరో ఆక్రందనలూ జలిమిగా వినిపించాయోయ్!… ఏ మే…మై…పోయాయో అర్థమైందిగా?…అంటూ చిలిపిగా కన్ను గీటింది పరిమళ… …అర్థమైందిలే! అ.
క్క..డ పని ఇష్టం లేకపోతే ఒద్దని చెప్పాలిగానీ..అదేం…పనీ?…అంది కవిత కాస్త సీరియస్ గా… …ఇంచుమించు రెండేళ్ళక్రితం జరిగిన విషయం!…ఉంటే నాకుండాలిగానీ, నీకెందుకమ్మా ఉలుకూ?… అంది పరిమళ తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాలు బిగించి ఆపుకుంటూ …ఐనానూ!…అంది కవిత ఉడుకుమోత్తనంగా …నువ్వేం బాధపడిపోకు… తనే అడిగేశాడ్లే ఎందుకుచేశావాపనీ ?….అంటూ …మీ అక్కేమందీ?… అంది కాస్త విప్పారిన మొహంతో… …అడ్డమైన చోట్లా నోరెట్టేస్తూంటే చెవులు మెలిపెట్టేయక ముద్దెట్టుకుంటారేంటీ?!…అందది ముసిముసి నవ్వులమధ్య… …సర్లే కధ కానిచ్చు… …అక్కడ కూడా మకరందముంటుంది ఒదినా!…అంటూ మరో సారి ట్రై చెయ్యబోయాడేమో!… …స్స్…ఛీ!…అ దొ…ద్దూ!… పని చూసు…కోవచ్చుగా!…అంటూ దాని సణుగుళ్ళు వినిపించాక …తొందరగా ఉందా ఒదినా!… అంటూ మళ్ళీ మీదడిపోయే ప్రయత్నాలూ!… …ష్ష్… మళ్ళీ అణిచేసీకు బాబూ నన్నూ!… అంటూ దాని వేడుకోళ్ళూ… …బరువెయ్యన్లే!…అంటూ నీ బావ భరోసాలూ… ఐనానూ!…అంటూ దాని పట్టూ… … అలా ఐతే… ఇక్కడ కా…స్త…స్థలమియ్యి…అంటూన్ననీ బావ గొంతూ … ఊఁ…అంటూ సుమతక్క సర్దుకుంటూన్న చప్పుడ్లూ…వినిపించాయమ్మా! మరిన్ని మంచం కిరకిర్ల తర్వాత … ఇం…కాస్త వి…ప్పు…కో ఒదినా!…అంటూ ఏంచేశాడో… …అబ్బ విరిచేస్తావా వీ…ట్నీ!?…అని గునుస్తూ అది సర్దుకోడం… వెంటనే అఁ…మ్మ్… డొక్క లో గుచ్చుకుంటూందీ!… అంటూ సన్నగా ఫిర్యాదు చెయ్యడం వినిపించాయ్ … … పొజిషన్ స…ర్దు..కో వచ్చుగా!… అంటూ నీ బావ ఏం చేశాడోగానీ… …ఛి ఛీ…అంటూ దాని ప్రతిఘటన తాలూకు గాజుల గలగల్లూ …. పర్లేదొదినా!…ఇంటికి అతిధి ఒస్తే చెయ్యుచ్చుకుని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి కాళ్ళకి నీళ్ళివ్వమూ!…ఇదీ…అంతే!… అంటూ మతలబు గొంతుతో నీ బావ బుజ్జగింపులతోబాటు … ఛీ!…పాడు…పన్లు…అంటూన్న అక్క సణుగుళ్ళతోబాటు సన్నగా దాని గాజుల గలగల్లు కాసేపు వినిపించి ఆగిపోయాయ్ ఇంకాసేపు తర్వాత …అహ్ఁ…అంక…ట్లేదూ!… అంటూ దాని కంప్లైంటూ… పర్లేదొదినా!…మరోసారి ట్రై చెయ్య్… అవసరమైతే రెండో చెయ్యీ ఉపయోగించు… అంటూ నీ బావ గైడెన్స్ ఇవ్వడం…ఆ పైన ఆఁ… అదీ!…అలా…గ… ఊఁ… అంటూ అతగాడి ప్రోత్సాహాలూ… ఇ…ప్పుడు నీ అతిధిని మొదల్నుంచి…చివ…రి దాకా ఇ…లా, ఇలా నిమురు…అంటూ సజెషన్సూ …అ…మ్మో!…ఇంతా!?…తల్చుకుంటేనే గుండెలవిసి పోతున్నాయ్!… అంటూ దాని ఒగపులూ… , ఏం పర్లేదు… ఇంకొన్ని సార్లు… ఇందాకట్లాగే నిమిరి…పరి…చయం చేసుకుంటే… సర్దుకుపొతుంది…అంటూ ధైర్యాలు నూరిపోయడం… ఆఁ…అ…దీ…పధ్ధతి! శెహబాష్ !…ఇ…ప్పుడు… మెల్లిగా… ఇంట్లో…కి తీసికెళ్ళు…ఏఁమ్ఁ… అంటూ నీ బావ దారి చూపించడం కూడా వినిపించాయమ్మా… … ఆ పైన …ఊ… అంటూ దాని ఒప్పుకోలూ… …ఉఁహ్ఁ…ఉఁమ్…ఉఁహ్ఁ అంటూ అది చేసిన ప్రయత్నాలకీ …ఉఁమ్మ్…రా వ…ట్లేదూ!…అంటూ విదిలేసిందన్నడానికీ … మొహమాట పడే అతిథిని బైటే విదిలేస్తామా ఒదినా!… ప్రహారీ లోపల చెట్లనీ చేమల్నీ చూపిస్తూ మచ్చిక చేసుకోమూ!…ఇదీ అంతే!…మరో సారి ట్రై చెయ్!…అంటూ చెయ్యట్టుకుని మరో ప్రయత్నానికి పురికొల్పాడన్నదానికీ…అది నిజంగానే ట్రై చేసి…పట్ట…ట్లేదూ! అంటూ విదిలేసి చెయ్ వెనక్కి తీసేసుకుందన్నడానికీ సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా వేర్వేరు లెవల్స్ గాజుల గలగల్లూ వినిపించాయే! …వాళ్ళమధ్య ఏమేమై పోయాయో అర్థమైందా?… అంటూ ఓ చిలిపి ప్రశ్న విసిరింది పరిమళ… …ఆఁహాఁ…సుబ్బరంగా!…నీ వెఱ్ఱి మొఱ్ఱి మాటల గారడీ అర్థం చేసుకోలేనివాళ్ళెవ్వరూ లేరిక్కడ… …అలాగేం!…చెప్పు చూద్దాం!!… …ఓహోఁ…నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావా!?…ఐతే విను… అంటూ మొదలెట్టింది కవిత…/50 బావేమో మరోసారి మీ సుమతక్కతొడల మధ్య తలెట్టబోయాడూ!…మరో …ఛీ…కొట్టి , వాయింపు మొదలెట్టక ఇదేంపనీ?…అంటూ గదిమిందీ!…తొందరగా ఉందేంటి ఒదినా!…అంటూ మీదడిపోబోయాడేమో!…ఒద్దు బాబూ, నలిగిపోతానూ!… అంటూ మొరెట్టుకుంది నీ అక్కా!…సరే , మీద బరువెయ్యకుండా చేస్తాలే! తొడలిప్పుకో!…అంటూ వాటి మధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి …పని…మొదలెట్టబోయిన వాడే… ఓ చిలిపి ఆలోచనరావడంతో ఆవిడ చేతిలో మన వాడ్ని పెట్టాడూ!…ముందు విసిరికొట్టినా , తరవాత బుజ్జగింపులకి లొంగి, సిగ్గుపడిపోతూనే …వాడ్న…ట్టు…కుని పూరెమ్మల చుట్టూతా రుద్దుకోడం మొదలెట్టిందీ!… దోపుకో…ఒదినా! అంటూ ప్రోత్సహించాడూ!.
. కొద్ది ప్రయత్నం చేసి… పట్ట…ట్లేదూ!… అంటూ చెయ్యి తలకట్టు వైపు లాగేసుకుందీ!… చాలా!…అంది కవిత జేవురించిన మొహంతో… …బ్రహ్మాండం!…ఇంతకీ …మన…వాడికి… గృహా…ప్రవేశం…ఐందంటావా? అంటూ కొంటెగా అడిగింది పరిమళ… …ఎక్కడా!… కాళ్ళు కడిగిన నీళ్ళని ద్వారబంధానికి పామేస్తూ బైటే ఉండిపోతే!?… ఆ పైన జరిగింది నువ్వే చెప్పాలి… …చెప్తాలేమ్మా! విను… ఏంటి ఒదినా!…అలా విదిలేశావ్?… మొహమాటపడే అతిధిని చెయ్యట్టుకుని మండువాలోకో , స్నానానికి నూతి పట్టాదాకానో తీసికెళ్ళక్కర్లే!…అంటూ గుసగుసలాడాడోయ్ మత్తైన చిన్న స్వరంతో! … …ఇంట్లోకి చొ…చ్చు…కొచ్చే…స్తూన్నవాడికి మొహమాటం కూడానూ!…ఐనా నే …చెయ్య…లేను బాబూ ఆ పా…డు…పనీ!…అని సాగ దీస్తూ అది మొహం తిప్పుకుందేమో!…మాట కాస్త దూరంనీంచి వినిపించింది …సర్లే!…అతిధే వస్తాడు…మొర్రో , మొర్రో మనకూడదు మరి!…ఏం!… అంటూ నీ బావ ఏంచేశాడోగానీ, …అఁ…అఁ హ్ఁ…ఆఁ… చా…లూ!… అంటూ అది లబలబ లాడిందే!… …అ…ప్పు…డే! వీది సావిడి లోనే ఉండిపోయాడు!… చూసుకో అనుమానమైతే!…అంటూ దాని చెయ్యట్టుకుని … మనవాడ్ని తాకించాడేమో! అది చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోబోయినట్లూ, ఆ పైన ప్లీజ్ , ప్లీజ్ అంటూన్న నీ బావ బుజ్జగింపులకి లొంగిపోయి, అతగాడన్నపని చేసేసినట్లూ వేరువేరు స్థాయిల్లో గాజుల గలగల్లూ వినిపించింతర్వాత … …అ…మ్మో!… ..సింహద్వారం దగ్గర్నుంచి, పెరట్లో తులసికోట దాకా ఉంటాడు…నేనె…క్కడ తీసి…కెళ్ళ…గల్నూ?… అంటూ సన్నగా వణికేస్వరంతో వినిపించాయే దాని గునుపులూ! అంటూ ఆగింది పరిమళ …అబ్బ!…పిచ్చ కోరికతో ఉందే నీ అక్కా! …ఊఁ…అంది కవిత , కధ కానీ అన్నట్లు… …ఓ మాట చెప్తా వింటావా?…అన్నాడు నీ బావ… ఊఁ…కొట్టిందది… …తలుపులు పూర్తిగా తెరవాలి!… ఇ…లా!…అంటూ ఏం చేశాడో గానీ… అఁహ్ఁ…తొడలు విరిగిపోతాయ్!…అంటూ దాని విలవిల్లూ… మీ అంతట మీరు చేస్తే ఏ…మీ…విరగవ్… ఆఁ… ఇలా…పరుపుకి తాపడమయ్యేలా విప్పు కోండి!… అ…దీ!…ఇ…ప్పుడు…లోపలికి తీసికెళ్ళండి మీ అతిధినీ!…అంటూ నీ బావ బెల్లించేసరికి…అది ట్రై చేసిందేమో …అం…క…ట్లే…దూ!…అంటూ గొణిగిందది… …దాని వేషాలకి అటు నీ బావా, ఇటు …మన…వాడూ ఇంకింత …రెచ్చి , పొంగి…పోయారేమో!… …ఓ చేతిలో అంకకపోతే రెండూ ఉపయోగించూ!…అంటూ జీరగా ఆఙ్ఞాపించాడే… అది కిక్కురుమనకుండా పట్టుకుని వీలైనంత దోపు దోపుకుని … ఇంక నా వల్ల కాదు బాబూ!…అంటూ చేతులెత్తేసినట్లుందే!… …ఎహె!…నే చూస్తానాగు!… అంటూ ఏం చేశాడోగానీ …అ..మ్మ్…మ్మో!…చ చ్చానూ!… అంటూ అది మెలికలు తిరిగిపోయినట్లుగా మంచం కిరకిర్లాడిపోయిందే!… ఓ అరనిముషం బరువుగా ఊపిర్ల చప్పుడ్లు తప్ప మాటలూ , కిరకిర్లూ అన్నీ బంద్…అంటూ ఆగింది పరిమళ… …ఇప్పుడూ!…మనవాడికి గృహాప్రవేశమౌత!…ఊ కానీఁ… …మరోలిప్త తరవాత …ఎలా ఉంది ఒదినా!?… అంటూ నీ బావ పరామర్శ, ఆ వెంటనే దాని ఛీత్కారం వినిపించాయ్… … ఇలా చొచ్చుకొచ్చేశాడని కోపమా!?…అంటూ నీ బావ క్షమార్పణ్లూ , దాని మరో ఛీత్కారం వినిపించాయ్… మరో అర లిప్త మౌనం!… … అంత ఇష్టం లేకపోతే…అంటూ ఏం చేశాడో నీ బావ!… …అహ్!…నే అన్నానా ఆ మాట!?…ఏయ్!…ఎక్క…డికీ!?…అంటూ కంగారుగా దాని వారింపులూ వినిపించాయమ్మా!…అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే …బైటికి లాగీ బోయినట్లున్నాడు!…అంటూ కవిత వ్యాఖ్యానం… …అనేగా అర్థం!… నోరుమూసుకుని విను… ఓహ్!…నచ్చిందన్నమాట నీ అతిధి చొరబాటు…అంటూ సుమతక్కని మాటల్తో కెలికాడే నీ బావ… …చూడూ!…పిచ్చిపిచ్చి అర్థాలు తీయక నీ పని చూస్కోవచ్చుగా!…అందే అదీ!… …అహ్!పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్!…ఇక చూస్కో!… అంటూ లంకించుకున్నట్లున్నాడు తల్లీ! …మంచం కిఱ్…కి…ఱ్ఱ్…ఱ్ఱ్…చప్పుడ్లకి తోడుగా …ఆఁ…ఆఁ…మ్మ్… అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ… అంటూ దాని పళ్ళబిగువు మూల్గులు మొదలైపోయాయ్… …ఓ అరనిముషం తరవాత …అఁ.
.హ్…అఁ..హ్..అఁ..హ్…అంటూ సుమతక్క మత్తైన మూల్గులకి తాళం వేస్తూ మంచం…కుఁయ్య్ఁ…కుఁయ్య్ఁ… చప్పుడ్లు తోడయేసరికి… ఆఁ… ఊపందు కున్నాడ్లే!…, మరో పావుగంటదాకా తెరిపివ్వడు….దాహం వేస్తూంది , కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయ్!…ఓ ఐదు నిముషాల్లో మంచినీళ్ళూ, ఓ మోడా తెచ్చుకున్రావచ్చు… అనుకుంటూ టైం చూసుకుని , చప్పుడుచెయ్యకుండా వంటింట్లోకెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తో బాటు అమ్మ పంపించిన చిరుతిండీ తెచ్చుకొస్తూండగానే … ఆఁ …ఆఁ… ఆఁ …ఆఁ… అంటూ అక్క ఎడతెరిపిలేకుండా మూల్గేస్తూంది. …రంజులో పడింది వాయింపు…అనుకుంటూ సెటిలయ్యానో లేదో …. …ఆఁఆఁ మ్మాఁ..అంటూ ఓ…పొడు…గాటి పరవశపు మూలుగుతో అక్క గొంతు మూతపడిపోయినా, …హుఁ…హుఁ…హుఁ…హుఁ…అంటూ మగ రొప్పులు మాత్రం వినిపిస్తూనే ఉన్నాయమ్మా! … దీని కిలం వదల గొడుతున్నాడు నా మొగుడు!…అనుకున్న ఓ అర నిముషం లోగానే అతగాడి రొప్పులాగిపోయి బరువు ఊపిరి చప్పుడ్ల మధ్య మెత్తటి ఆడ ముద్దుల చప్పుడ్లు వినిపించాయ్! …అయ్యో!…పది నిముషాల్లోనే ముగించేశాడా? !…అనుకుని లేవబోతూంటే… అంటూ పరిమళ చెప్పుకుపోతూంటే …ఎందుకూ లేచొచ్చేయడం?!… అంటూ కవిత అడ్డుపడింది … ఎందుకా?…నీ బావ ఫస్ట్ రౌండ్ కోటా…ఇరవై నిముషాల ఎడతెరిపిలేని వాయింపు!… ఆ తరవాతవంటావా!…పడుక్కున్న దాని ఓపిక…అలాంటిది , పది నిముషాల్లో ముగించేశాడంటే… అంటూంటే …కొత్తపిట్ట తగిల్తే ఆపుకోలేడేమో!…అంది కవిత …అహఁ…అదేంకాదులే!…అక్క మీద జాలనుకుంటా!…దాంతోనే ఒకటి రెండు రౌండ్లు నెమ్మదిగా!…అనుకున్నాడేమో!… … సర్లే!…లేచొచ్చేయ బోయావ్…తరవాత?… అంది కారణాలకేవుందిలే!?… అన్నట్లు మొహం పెట్టి , నవ్వాపుకుంటూ … …నే లేవబోతూన్నప్పుడే పుంజుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ , …థప్…థప్… స్లోమోషన్ వాయింపు చప్పుళ్ళూ , …హఁ…హఁ… అప్పు…హఁ…డే …మ…హఁ…హఁ ళ్ళీ నా!?… అంటూ ఒగిర్చే సుమతక్క స్వరంలో ఆశ్చర్యం , ఉద్వేగం పసిగట్టి , కూర్చుండి పోయాలేమ్మా!… అంటూ ఓ సన్నాయి నొక్కు నొక్కింది పరిమళ , …నేడో రేపో నీకే తెలుస్తుందిలే!…అన్నట్లు మొహం పెట్టి …నన్నుడికించడానికా అలా అన్నావ్?…నన్ను చంపక చకచకా కానీ బాబూ కధా!… అంది కవిత , క్షమార్పణ చెప్తూన్నట్లుగా… …సర్లే విను…మ…ళ్ళీ నా ?… అంటావేంటి ఒదినా!…మొదలెట్టింది పూర్తైతేగా!?… అన్నాడోయ్ నీ బావా , దంపుళ్ళాపకుండా!… అంటూ మొదలెట్టింది …అలా రా దారికి…అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేస్తూ… …ఊఁ…కొడ్తూ దండమెట్టేసి , కధ కానీ!…అన్నట్లుగా తలూపింది కవిత… … అం…టే!…ఇంట్ర…వెల్లా?… వామ్మో!…ఇలా…ఐ…తే… నే…అఁహ్ఁ…ఓప…ఆఁ… లేన్బాబూ!…అంటూ పోట్ల మధ్య తృప్తిగా ఆశ్చర్యపోయిందే సుమతక్కా!… మహరాజులా…ఓపుతావ్… ఇవి… ఇలా…పెట్టుకో!… అంటూన్న నీ బావ కసిగొంతూ…అమ్మో!…నొ…ప్పీ!… అంటూ అక్క విలవిల్లూ… మళ్ళీ ముడుచుకున్నావో … చె…ప్తా!… అంటూ ఏం చేశాడోగానీ… అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే …తొడ పాయిసం పెట్టాడో…తొడ మూలాల్లో బొటకన వేళ్ళు గుచ్చేసి పంగల్నిప్పదీశాడో!!…అంది కవిత జీరగా… …పాదరసమే నీ బుఱ్ఱా!… రెండోదే జరిగిందిలే!… …మనం మొరాయిస్తే మగాళ్ళు చేసే పనేగా అదీ!…ఐనా నీకెలా తెలుసూ?…పొద్దున్న చూపించిందా నీ అక్క?…అంది గర్వంగా …చూపించడంకూడానూ!…పొద్దున్నే దాని ఎడం తొడల నడక చూసి …ఏంటే సంగతీ?…అనడుగుతే కొట్టినంత పనిచేసింది… …మరి!? … పొద్దున్న నే లేపగా లేపగా ఎఱ్ఱబారిన కళ్ళతో జోగిపోతూ గదిలోంచి బైటికొచ్చి , ఓ రెండు ఆమ్లెట్లు లాగించి, ఒంటిమీద బట్టుందో లేదో అన్న సోయి లేకుండా పంగలిప్పుకుని నిద్దరౌతూంటే నేనే చూశా , గజ్జల్లో బొటకన వేళ్లగుర్తులు! …సర్లే తల్లీ! ఆ తరవాత ఊసు చెప్పు… …నీ బావ బెదిరింపులకి బెదిరి… …అ..లాగే!… అంటూ అక్క రాజీ పడిపోయిందే!… ఆ పైన ఎడతెరిపిలేని …హుఁ…హుఁ…హూఁ…అనే మగ రొప్పులూ , పక్క్…తపక్క్ , …పక్క్…తపక్క్ అంటూ …అందర్ -బాహర్ చప్పుళ్ళూ , ప్రతిచర్య గా …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ ..అనే ఆడ మూల్గుల తోనూ ఓ పది నిముషాలు గది దద్దరిల్లిపోయింతర్వాత ,సడెన్ గా చప్పుళ్ళాగిపోయి…ఏ…య్…ఒది…నా!…ఒద్దన్నానా!…అంటూన్న నీ బావ గొంతూ…, ఇంక…విది…లీ…బాబూ …నే …ఓప…లేనూ!… అంటూన్న అక్క మొరలు వినిపించాయ్ వినిపించాయే బరువైన ఊపిరి చప్పుళ్ళ మధ్య… …మళ్ళీ తొడలు ముడిచేసుకున్నట్లుంది నీ అక్క!…తనేమన్నారూ! అంటూ కవిత కూపీ… …తనెవరూ!?…అంటూ పరిమళ కొంటె ప్రశ్న… …అదేలేమ్మా నీ మొగుడు…చెప్పూ!… …నే…వి…ది…లీ…బోతూంటేనే నువ్…దీ…న్ని… పక్కకి తోశేశావ్!…చూడెలా అల్లల్లాడిపోతున్నాడో!…అంటూ మన జాయెంటు మొగుడు ఫిర్యాదు చేస్తూనే ఏం చేశాడో, …చీ!…ఒళ్ళంతా …పామేసీకు బాబూ ఆ…పా…డు…దీ! … నే అన్నది…నన్ను విదిలీమని…అంటూన్న అక్క నీరసపు గొంతూ… …అ…స..ల్ది…కానక్కర్లా!?… అంటూ నీ బావ బుజ్జగింపూ… ఇప్పటికి…ఎ…న్ని…సార్లైపోయిందో!…అంటూన్న అక్కగొంతులో సిగ్గుదొంతర్లూ… …అది నీకూ!, మరి నాకో!?…. అంటూన్న మన మొగుడి గొంతులోనూ …ఛీ!…సిగ్గే లేదూ!… అంటూ అక్కగొంతులోనూ తమకం… ఆపైన … ప్రాణాలు తోడేయకేం… నెమ్మదీ!… సరేనాఁ…అంటూ మంద్రస్వరంలో దాని విన్నపాల మధ్య ఇద్దరూ సర్దుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ… ఆపైన బరువు ఓర్చుకోలేని మంచం …కి…ఱ్ఱ్…ఱ్ఱ్…మూలుగూ… ఆఁ.. ఆఁహ్ఁ…అ…మ్మఁ… ప..శ్శు…వి… అంటూ దాని పరవశపు మూలుగూ , ఒకదాన్ని మరోటి పెనవేసుని వినిపించాయోయ్… అంటూ చెప్పడం ఆపి కవిత మొహంలోకి చూస్తూ కనుబొమ్మలెగరేసింది పరిమళ చిలిపిగా …ఏవుందీ, మూడంకేసి పడుకున్ననీ అక్కని బుజ్జగించి , ముడుచుకున్న తొడల్ని ఇప్పదీయించి, కసుక్కున ది…గే…స్తూ… పశువులా మీదడిపోయాడూ!…చెప్పూ!… …ఊఁ …మనకి తెలియన్దేముందీ!?… ఎడతెరిపిలేని తపక్ తపక్క్…తపక్ తపక్క్ చప్పుళ్ళూ …హుఁ…హుఁ…హూఁ…అంటూ నీ బావ రొప్పులూ , …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ… అంటూ దాని మూలుగులూ …మరో ఐదు నిముషాలు వినిపించింతర్వాత … ఇం..కెం…త…సేపూ!?…ఆఁ…అలా…అణిచీ…సీకూ!…విరిగిపోగలవ్…అంటూన్న అక్క లబలబలు , …ఎ…హె!…అలా నడుం…తిప్పీస్తే…ఇంకా ఆలస్యమౌతుందంతే!…అంటూన్న నీ బావ బెదిరింపుల్తో కాస్త తగ్గినా పెనుగులాటల తాలూకు మంచం కిరకిర్లు అణగలే!… …ఇంకా పెనుగులాడుతూందేంటీ ఈ పిచ్చి పీనుగ!… అనుకుంటూండగానే …. … నెమ్మదిగా చెప్తే వినవ్ కదూ!?… అని అంటూన్న నీ బావగొంతూ , వెంటనే …ఫాఠ్ఠ్…ఫాఠ్ఠ్… మంటూ చప్పుళ్ళూ వినిపించాయే!… … అంటూ చెప్పడం ఆపి కవిత మొహంలోకి చూస్తూ…ఏం చేశాడంటావ్?…అన్నట్లుగా కనుబొమ్మలెగరేసింది పరిమళ …పోవే!…ప్రతీ సారీ కధ ఇలా ఆపావంటే నీ అక్కకి పడ్డ అప్పచ్చులు నీకూ పడ్తాయ్!… అంటూ ముందుకొంగి ఆవిడ తొడని గిల్లింది కవిత …అఁహ్ఁ సర్లే తల్లీ అలా గిల్లి పెట్టకు… ఓ క్షణం దాకా అక్క గొంతు వినిపించకపోడంతో పిఱ్ఱల మీద చరుపులకి నోరుమూసినట్లుందిది!… అనుకుంటూండగానే… విపరీతమైన మంచం కిరకిర్లూ…ఎ…ఏ…య్య్…పడిపోతా!…అలా ఎత్తేస్తే!…అంటూ దాని గోడూ వినిపించాయే!… …నా చేతుల్లో… ఉన్నావ్!…కావస్తే…మంచం పట్టుకో అంటూ హుఁ …హుఁ…హుఁ…అని రొప్పుతూ నా అక్కని కుమ్మేస్తూన్న నీ బావగొంతూ… నలి…గి…పోతు…న్నా!… ఆఁ…ఆఁఁ… ఆఁమ్ఁ …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ అంటూ ఆ ధాటీని తట్టుకోలేనట్టు దాని ఆక్రందనలూ , …అఁహ్ఁ…ఆఁహ్ఁ…ఉఁహ్ఁ…ఊఁమ్ఁహ్ఁ… అంటూ నీ బావ సకిలింపులూ మరో నిముషం వినిపించి …థప్…మంటూ ఏదో – బరువైంది పడిపోయినట్లు మంచం కిరకిర్లు…. …చా…లూ!… ఊఁ…ఊఁ…ఉఁమ్మ్ఁ…అంటూ మూతి కట్టేసిన ఆవులా అక్క సన్నటి విలవిల్లూ తప్ప … అన్ని చప్పుళ్ళూ ఆగిపోయాయ్ కానీ… చుట్టూ ప్రశాంతంగా ఉండడం వల్లో ఏమో!…ఓ అరనిముషం పాటు స్…స్స్…స్స్… అంటూ చప్పుళ్ళు , బరువైన ఊపిర్ల మధ్య ఇ…స్స్… ఇం కెంతా!? అంటూన్న అక్క నయగారాలు మాత్రమే వినిపించాయోయ్… …ఐపోయింది ఫస్ట్ రౌండు!… అనుకుంటూ నే తెచ్చిన చిరుతిండి ప్లేట్లని డైనింగ్ టేబుల్ మీదెట్టి , మోడా కోసం వెనక్కొస్తూంటే!…అని పరిమళ ధారాళంగా చెప్పేస్తూంటే… …ఆగు!…ఎందుకూ లేవడం?…అంటూ అడ్డుపడింది కవిత… …విను , నీకే అర్థమౌతుంది…నే మోడా కోసం వెనక్కొచ్చేసరికి …ఊపిరాడటంలేదుబాబూ!…లే!!…అని గోమూగా బ్రతిమాలుతూన్న అక్కగొంతు వినిపించింది… ఇంకాసేపట్లో …సారీ ఒదినా!… నీ ఒంటి మెత్తదనం మత్తులో పడి మర్చేపోయా! అంటూ పక్కకి దొర్లాడేమో నీ బావ!…మంచం స్ప్రింగులు మళ్ళీ కిచకిచ లాడాయ్… …వేషాలు!…ప్చ్ … మ్ఁప్చ్ఁ… మీ ఆవిడ దగ్గర లేనట్టూ?!…అంటూ ముద్దులెట్టేసుకుంటూ అక్కే ఒత్తిగిల్లి తొడేసిందేమో నీ బావమీద!… మెత్తగా చప్పుడు చేశాయ్ మంచం స్ప్రింగులు… …ఏం చెప్తాడా?…అనుకుంటూ ఆగిపోయా! …అని పరిమళ చెప్తూంటే …నే అడిగిందానికీ , నువ్ చెప్పే దానికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా?… అంటూ ఖస్సుమంది కవిత… …పూర్తిగా వినమంటున్నానా!… నీ మెత్తదనాలముందు బలాదూరే ఒదినా!…అంటూ దాన్ని గుచ్చెత్తి కావలించేసుకున్నాడేమో!… ఆఁ..మ్మ్ … మళ్ళీ మొదలా! …ఒద్దూ!…బాత్రూం కెళ్ళాలీ!…అంటూ దాని వగలూ … ఎందుకూ?…అంటూ నీ బావ సిగ్గులేని ప్రశ్న…ఒళ్ళంతా రొచ్చు రొచ్చైపోయిందీ!…అంటూ దాని సిగ్గులూ… … సరే , వెళ్ళి రా!…అంటూ దాన్నొదిలేసినట్లుగా మంచం చప్పుళ్ళూ , …అంతలోనే ఇక్కడ కడు…క్కు…నేవు!… ఇబ్బంది పడిపోతావ్…అంటూ ఎక్కడ తడిమాడో నీ బావ!… ఛీ!…అంటూ అది మంచం మీద కూలబడిన చప్పుడూ… …ఏమైందీ?…అంటూ నీ బావ ఎంక్వ్యైరీ …. , …లేస్తే పడిపోతానేమో అని భయంగాఉందీ… అంటూ దాని సన్నాయి నొక్కులూ… ..నే ఎత్తుకునెళ్ళనా?..అంటూ నీ బావ చురుగ్గా మంచం దిగేసి అక్కని చేతుల్లో ఎత్తేసుకున్నాడేమో!… …చీ!…దింపు!…దాని కంట పడితే నా పరువేంగానూ!…అంటూ దాని గిజగిజలూ… ..బైట గడియెట్టానని చెప్పానా!… అంటూ మాట లక్ష్య పెట్టకుండా దాన్ని ఎత్తుకునే వస్తూన్నట్లు నీ బావ బరువైన అడుగుల చప్పుళ్ళు వినిపించింతర్వాత కూడా అక్కడే ఉండాలా?… అంటూ గర్వంగా ఎదురు ప్రశ్నేసింది పరిమళ… ఇంత డొంకతిరుగుడు సమాధానమా!…బైటికొస్తూన్న అలికిడైతే ఒచ్చేశానని చెప్పచ్చుగా!… అంటూ రుసరుసలాడింది కవిత… …అంత ముక్తసరిగా సమాధానం చెప్తే వాళ్ళ సరాగాలన్నీ మిస్స్ ఐపోవూ!… …సర్లే!…నాలుగడుగుల్లో మీ బెడ్రూం చేరి తలుపుతీసుకుని మంచం మీద పడ్డానంటావ్…అంతేగా! …అంత వెఱ్ఱి పీనుగననుకున్నావా?… అంటూ పరిమళ ఎదురు ప్రశ్న… …ఎందుకో!?… …చెప్పుకో!…/

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!